กิจกรรม "ภูมิปัญญาไทยที่หายไป"

กิจกรรม ภูมิปัญญาที่หายไป จัดอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ของวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง ความเป็นไทย(ภูมิปัญญาไทย) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning :PBL)  


ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนถึงความหมาย ลักษณะสำคัญ และประเภทของภูมิปัญญาไทย ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในสังคมยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่เริ่มสูญหายและถูกละเลยจากคนในสังคม


 

นักเรียนแบ่งกลุ่ม วางแผน หาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาการสูญหายไปของภูมิปัญญาไทยโดยมีผู้สอนคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม


บรรยากาศการทำงานของแต่ละกลุ่ม

นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด แก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็น การรับฟังผู้อื่น และทักษะในด้านอื่นๆผ่านการทำงานกลุ่ม


นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเอง หลังจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุสำคัญของปัญหาที่ทุกกลุ่มมีร่วมกัน รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปได้จริง

ผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

1 ความคิดเห็น: